Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (Ordin nr. 1477 din 2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.549-2006)
Adaugat la data de 29.10.2012

În baza prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de
completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12
iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după semnarea Convenţiei
privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Forma şi conţinutul
convenţiei se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu. Convenţia
va fi pusă la dispoziţia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro"
2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul
cuprins:
"(5) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează
simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.
(6) În situaţia în care plătitorul de taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi
aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie
depusă, conform legii.
(7) Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de
organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală."
3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
ANEXA Nr. 1: DECLARAŢIE privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)
I. Date de identificare ale plătitorului
Cod de identificare fiscală .....................................................
Denumire ..............................................................................
Judeţul .................................., localitatea ................................................, str. .................. nr.
......., bl. ......., sc. ........, ap. ......,cod poştal ..........., sectorul ......., tel ......., fax ....., email
........, cont ..........................................., banca .......................
II. Date privind obligaţia bugetară
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
Administraţia Fondului pentru Mediu
Loc rezervat organului competent:
Nr. de înregistrare:
Data:
Perioada de raportare RECTIFICATIVĂ
Luna (Se generează de către programul informatic de asistenţă.)
|_|_|
Anul
|_|_|_|_|
III. Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
responsabili
IV. Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa
naţională de către operatorii economici
V. Date privind cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la
data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt
corecte şi complete.
Numele şi prenumele ...........................................................
Semnătura şi ştampila ...........................................................
Funcţia ..................................................................................
Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă
_______
*) Se completează: obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaţa naţională (sticlă, plastic,
hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul
preponderent.
***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului
precedent perioadei de raportare.
****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare
privind gestionarea anvelopelor uzate.
*****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare
privind gestionarea uleiurilor uzate.
ANEXA Nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare şi depunere a formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)
CAPITOLUL I: Completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu"
Perioada de raportare:
În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind
valabil şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar şi pentru obligaţiile de plată cu termen
scadent trimestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru
emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a
căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).
În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu:
2009).
Secţiunea I: "Date de identificare ale plătitorului"
Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:
Tip material
Cantitatea introdusă pe piaţa
naţională
(kg)
Cantitatea valorificată
(kg)
Cantitatea valorificată prin
altă operaţiune de
valorificare decât reciclare
(kg)
Cantitatea valorificată prin
reciclare
(kg)
Denumire**
TOTAL:
Cantitatea introdusă pe piaţa naţională***
(kg)
Cantitatea gestionată****
(kg)
TOTAL:
Cantitatea introdusă pe piaţa naţională*** (l) Cantitatea gestionată***** (l)
TOTAL:
a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală,
după caz.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se
completează atributul RO.
În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului la Fondul
pentru mediu, după caz.
Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al
contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.
SECŢIUNEA II: "Date privind obligaţia bugetară"
Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare
lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul
programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de
raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile
corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii
şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la
bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).
Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii şi taxe, nu se înscriu în
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
În coloana "Denumirea obligaţiei bugetare" se înscrie denumirea obligaţiei de plată la bugetul
Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.
În cazul taxelor cu termen de declarare şi de plată anual, obligaţiile de plată se completează la
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de
exemplu: pentru contribuţia aferentă ambalajelor introduse pe piaţă naţională de către operatorii
economici responsabili, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în
declaraţia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).
În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuţii şi taxe datorate la bugetul
Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.
SECŢIUNEA III: "Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa
naţională de către operatorii economici responsabili"
Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii
de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, calculat utilizându-se
procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare şi obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor
introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili.
În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională
(de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în
funcţie de materialul preponderent.
În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material,
în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici
responsabili în perioada de raportare.
În coloana "Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme,
cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate de operatorii economici responsabili în perioada de
raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:
a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)" se
înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate
prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare de către operatorii economici responsabili în
perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate;
b) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material,
în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii
economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de
responsabilitate.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de
ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la
poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA IV: "Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii
economici"
Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizându-se
procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi obiectivul efectiv realizat, în cazul operatorilor
economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.
În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de
anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în perioada
de raportare aferentă anului precedent.
În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de
anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe
piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual şi/sau prin transfer
de responsabilitate.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării
sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
SECŢIUNEA V: "Date privind cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa
naţională de către operatorii economici"
Această secţiune reflectă diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de
gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi
cantităţile de uleiuri uzate gestionate, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională
astfel de produse.
În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (l)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de uleiuri,
în litri, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă
anului precedent.
În coloana "Cantitatea gestionată (l)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în litri, de uleiuri uzate
gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională
astfel de produse.
În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de uleiuri pentru care operatorii
economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse sunt răspunzători, se înscrie cifra 0
(zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
CAPITOLUL II: Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu" - rectificativă
În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai
multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea
Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru
care s-a declarat eronat.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect
toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre
ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo
unde s-a declarat eronat.
În cazul rectificării obligaţiilor prevăzute la secţiunile a III-a, a IV-a şi a V-a ulterior depunerii
declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu
şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune sau se transmite şi Declaraţia privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.
CAPITOLUL III: Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
rectificative
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune sau se transmite de
către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului
pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se
depune/comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite, potrivit
Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în format
electronic.
Transmiterea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai
după încheierea între persoanele juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul
Fondului pentru mediu şi Administraţia Fondului pentru Mediu a Convenţiei privind comunicarea
declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
Contribuabilii care transmit declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic
se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu prin încheierea Convenţiei privind comunicarea
declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în
vigoare, astfel:
1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru
obligaţiile de plată reprezentând:
a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase,
inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv
deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin
stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare
a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de
surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase
pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
d) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor
lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de
foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;
2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:
a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile valorificate, în vederea stabilirii
diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor de ambalaje, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de
către operatorii economici responsabili;
b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate,
pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind
gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se
depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau
uzate destinate reutilizării;
c) cantităţile de uleiuri, introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate, pentru
stabilirea diferenţei dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în
legislaţia în vigoare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate. Declaraţiile se completează şi se
depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse;
3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea,
pentru obligaţiile de plată reprezentând:
- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner
integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se
evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de
vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent,
reprezentând:
a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor
valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje
de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje
corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de
energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau
incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională
anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope
corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile
efectiv gestionate;
d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare,
plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1
iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri
municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre
cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului
efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare;
f) taxa de 2 lei/l, aplicată uleiurilor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind
gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii
economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile
corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.
Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de
contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea
entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul
Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele
juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită
de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia
rectificativă.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite în format
electronic.
După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente
perioadelor supuse inspecţiei fiscale.
CAPITOLUL IV: Caracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"
Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul
programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului
pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri