Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Definitii utilizate in domeniul gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice Conf. Hotarare nr. 1037 din 2010 Monitorul Oficial, nr. 728 din 02-11-2011 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Adaugat la data de 29.10.2012

    In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) echipamente electrice si electronice sau EEE - echipamentele a caror functionare corespunzatoare depinde de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri, din categoriile prevazute in anexa nr. 1A si proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 volti curent alternativ sau 1.500 volti curent continuu;
   b) deseuri de echipamente electrice si electronice sau DEEE - echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentelor in momentul in care acestea devin deseuri;
   c) prevenire - masurile care urmaresc reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a DEEE si a materialelor si substantelor pe care acestea le contin;
   d) reutilizare - orice operatiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate in acelasi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea in continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producatori;
   e) reciclare - reprelucrarea, intr-un proces de productie, a materialelor continute in deseuri, in scop similar celui initial sau in alte scopuri, cu exceptia valorificarii energetice. Prin valorificarea de energie se intelege utilizarea deseurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directa, impreuna cu alte deseuri sau separat, dar cu valorificarea caldurii;
   f) valorificare - oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) eliminare - oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
   h) tratare - orice operatiune efectuata dupa predarea DEEE unei instalatii pentru depoluare, demontare, sfaramare, valorificare sau pregatire pentru eliminare, precum si orice alta operatiune efectuata pentru valorificarea si/sau eliminarea DEEE;
   i) producator - orice persoana, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile ulterioare, care:
   1. fabrica si vinde echipamente electrice si electronice sub propria marca;
   2. revinde sub propria marca echipamente produse de alti furnizori, un revanzator nefiind considerat "producator", atunci cand marca producatorului figureaza pe echipament conform pct. 1; sau
   3. importa ori exporta EEE, cu titlu profesional, in sau din Romania ori un alt stat membru al Uniunii Europene. Persoana fizica sau juridica ce asigura exclusiv o finantare in cadrul ori ca urmare a unui acord de finantare nu este considerata "producator" decat daca desfasoara totodata una dintre activitatile prevazute la lit. i);
   j) distribuitor - orice persoana care furnizeaza cu titlu comercial echipamente electrice si electronice partii care urmeaza sa le utilizeze;
   k) DEEE provenite de la gospodarii particulare - DEEE provenite de la gospodarii particulare si din surse comerciale, industriale, institutionale si din alte surse, care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare;
   l) substanta sau amestec periculos - orice substanta sau amestec care trebuie considerata/considerat periculoasa/periculos potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
   m) contract de finantare - orice acord sau contract de imprumut, leasing, inchiriere ori vanzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul ca acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuarii unui transfer de proprietate privind echipamentul in cauza;
   n) introducere pe piata nationala a unui echipament electric sau electronic - actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic in vederea distribuirii si/sau utilizarii. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea/marca pe echipament se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta;
   o) sistemul unul la unul - sistem prin care, la achizitionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, indeplinind aceleasi functii ca echipamentul furnizat;
   p) perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre producator, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, la sfarsitul caruia se considera ca un echipament electric si electronic devine deseu;
   q) organizatie colectiva - operator economic constituit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de catre Ministerul Mediului si Padurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluarii si ducerii la indeplinire a obligatiilor producatorilor de echipamente electrice si electronice sau ale reprezentantilor autorizati care actioneaza in numele producatorilor cu privire la gestionarea deseurilor din echipamente electrice si electronice;
   r) deseuri istorice - DEEE provenite de la echipamentele electrice si electronice introduse pe piata nationala inainte de 1 ianuarie 2007;
   s) echipamente electrice si electronice destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare - EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, institutionali, dar si altor utilizatori, atunci cand cantitatea si natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare, precum si EEE care, datorita cantitatii, nu sunt similare EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare la data introducerii acestora pe piata, dar a caror cantitate devine comparabila cu aceea a DEEE provenite din gospodariile particulare din punctul de vedere al potentialului de generare a deseurilor.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri